Zawartość biznes planu i procentowy udział poszczególnych jego modułów

Biznes plan Poznań jest dokumentem, przy tworzeniu, którego należy przestrzegać ściśle określonych modułów, składających się na jego zawartość. Wynika to z funkcji, jaką pełni tenże dokument i jego przeznaczenia. Szczegółowy układ biznes planu (więcej) uzależniony jest od:

 • rodzaju firmy,
 • celu jego sporządzenia,
 • i potencjalnych odbiorców, do których jest kierowany.
Biznes plan Poznań jest dokumentem, przy tworzeniu, którego należy przestrzegać ściśle określonych modułów, składających się na jego zawartość

Autor zdjęcia: Epicantus

W praktyce zdarza się, że jedne biznes plany są bardziej obszerne, inne krótsze i w swej zawartości bardziej lakoniczne. Przyjmuje się jednakże, że biznes plan sporządzony w pełnej formie składa się z opisanych opisanych poniżej modułów.

Prezentacja firmy i jej struktury

Prezentacja organizacji powinna być zwięzła i niedługa. Przyjmuje się, że procentowy udział prezentacji organizacji w całym dokumencie powinien wynosić około 5%. W części tej należy przedstawić:

 • historię organizacji,
 • cele i zadania organizacji,
 • profil i zakres działalności danego przedsiębiorstwa,
 • wielkość sprzedaży odnotowywana obecnie i w przyszłości,
 • przedstawienie posiadanych w chwili opracowywania biznes planu i planowane w przyszłości środki.

Analiza otoczenia organizacji

Bardzo istotnym elementem jest przeprowadzenie analizy otoczenia, w jakim funkcjonuje dana firma. Moduł ten powinien być bardziej rozbudowany i wynosić do 15% długości całego dokumentu. Analiza otoczenia powinna zawierać w sobie:

 • charakterystyka obecnych rynków, na których działa przedsiębiorstwo,
 • przedstawienie najistotniejszych i przewidywanych w najbliższym horyzoncie czasowym zmian otoczenia gospodarczego, finansowego i prawnego firmy,
 • przedstawienie najbardziej prawdopodobnego scenariusza możliwych do wystąpienia oddziaływań na firmę,
 • wyszczególnienie istniejących zagrożeń i możliwości, które wykorzystać może firma do swojego rozwoju,
 • ocenę konkurencyjności z punktu widzenia zarówno mocnych, jak i słabych stron przedsiębiorstwa.

Analiza organizacyjna firmy

Analiza organizacyjna przedsiębiorstwa to około 15 % całej zawartości biznes planu. Powinno się tu znaleźć:

 • przedstawienie ogólnej charakterystyki środków, które ma obecnie firma do dyspozycji,
 • przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • zaprezentowanie słabości i mocnych stron organizacji,
 • przedstawienie słabych i mocnych stron konkurencji.

Planowane rozwiązania strategiczne

30% zawartości to przedstawienie planowanych w ramach realizacji danego przedsięwzięcia rozwiązań strategicznych. Powinno być to:

 • określenie założonej strategii rozwoju,
 • zaprezentowanie poszczególnych wariantów wyboru wraz z ich uzasadnieniem,
 • przedstawienie celi ( krótko-, średnio- i długoterminowych),
 • przedstawienie przewidywanych oddziaływań na sytuację organizacji.

Zaprezentowanie planu działania

Plan działania to około 30% biznes planu. W skład tego modułu wchodzi zaprezentowanie:

 • program działania wraz z wyborem służących do tego środków,
 • wyznaczenie kolejności poszczególnych działań,
 • wskazanie wskaźników i metody ich kontroli,
 • zaproponowanie strategii alternatywnych.

Wnioski, czyli podsumowanie wykonawcze

Podsumowanie wykonawcze, czyli inaczej mówiąc wnioski, to około 5% biznes planu. Jest to element biznes planu, który sporządzany jest na samym końcu. Powinno tu zamieścić się krótki przegląd informacji ujętych w całym dokumencie. Jest to tak naprawdę najważniejsza część całego biznes planu, dlatego tak ważne jest, aby przygotować ją z należytą starannością.