Ubieganie się o kredyt inwestycyjnym technologiczny i z dofinansowaniem

Dla każdego przedsiębiorcy, który ubiegał się o kredyt nie jest niespodzianką wiadomość, że banki dokładnie sprawdzają każdą firmę, zanim pożyczą jej jakiekolwiek pieniądze.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny nie jest prosty do otrzymania, chociażby ze względu na liczbę dokumentów, które należy w tym celu przedstawić bankowi. Po pierwsze, trzeba dokładnie wiedzieć, jaka kwota jest nam w danym wypadku potrzebna. To wymaga przygotowania szczegółowego kosztorysu całej inwestycji, a w przypadku poważniejszych inwestycji – stosownego biznesplanu. Dokumenty te będą przez bank dokładnie analizowane i sprawdzane.

Aby móc ubiegać się o kredyt inwestycyjny niezbędne są:

  • dokumenty rejestrowe firmy (aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON, umowa spółki),
  • dokumenty finansowe firmy (na przykład rachunek wyników, bilans, deklaracje podatkowe i inne tego typu dokumenty na podstawie, których bank może dokonać weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Dokumentami niezbędnymi są dokumenty poświadczające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami i podatkami,
  • dokumenty związane z proponowanymi przez klienta prawnymi metodami zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniami kredytu mogą być przykładowo hipoteka założona na nieruchomości należącej do przedsiębiorstwa, weksel in blanco, blokada środków na rachunkach bankowych i depozytowych, czy też zastaw lub przewłaszczenie na przedmiocie inwestycji.

Kredyt inwestycyjny na wdrożenie nowej technologii

Kredyt inwestycyjny na wdrożenie nowej technologii, czyli tak zwany kredyt technologiczny spłacać można z pomocą państwa. Kredyt technologiczny udzielany jest przez banki komercyjne, natomiast tak zwaną premię technologiczną „dokłada” Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Kredytu Technologicznego. Wszystko to odbywa się pod nadzorem Unii Europejskiej, bowiem to ona udostępnia środki na ten cel.

Wysokość premii technologicznej oraz warunki otrzymania kredytu z dofinansowaniem opisują dość skomplikowane przepisy prawne. Podstawą udzielenia dopłaty przez BGK jest dostarczenie sporej ilości wymaganych dokumentów. Obok wniosku o przyznanie premii technologicznej, dołączyć trzeba także:

  • opinię badawczą, która dowodzi, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest w rozumieniu ustawy technologią nową i innowacyjną,
  • informacje na temat charakterystyki nowej technologii
  • opis produktów lub usług będących efektami inwestycji technologicznej,
  • biznesplan dla całej inwestycji.

Procedury wymagane do uzyskania kredytu technologicznego

Aby otrzymać kredyt z dofinansowaniem, kredytobiorca musi złożyć w banku wniosek o otrzymanie kredytu technologicznego. Po zawarciu wstępnej umowy, lub też po uzyskaniu promesy, przedsiębiorca za pośrednictwem banku kredytującego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o stosowne dofinansowanie. Jeśli BGK ustosunkuje się do tego wniosku pozytywnie, wystawi on promesę udzielenia wnioskowanej premii. Na podstawie tej promesy kredytobiorca zawiera z bankiem kredytującym umowę kredytową. Po otrzymaniu kopii umowy BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie, czyli wypłatę mu wnioskowanej premii technologicznej.