Kredyt inwestycyjny celem wdrożenia nowej technologii

Niewielu przedsiębiorców wie o tym, że kredyt inwestycyjny udzielany na wdrożenie nowej technologii, czyli tak zwany kredyt technologiczny spłacać można z pomocą państwa (więcej w temacie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Kredyt technologiczny udzielany jest poprzez banki komercyjne, natomiast tak zwaną premię technologiczną „dokłada” do niego Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z Funduszu Kredytu Technologicznego. Wszystko to odbywa się pod nadzorem Unii Europejskiej, bowiem to ona zapewnia środki na ten cel.

Niezbędne dokumenty

Wysokość premii technologicznej oraz warunki otrzymania kredytu z dofinansowaniem opisują szczegółowo dość skomplikowane przepisy prawne. Podstawą udzielenia dopłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jest dostarczenie sporej ilości wymaganych w tym celu dokumentów. Obok wniosku o przyznanie premii technologicznej, dołączyć trzeba, bowiem również:

  • opinię badawczą, która potwierdza, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest w rozumieniu ustawy technologią innowacyjną i nową,
  • charakterystykę nowej technologii,
  • opis produktów lub usług będących efektami zastosowania inwestycji technologicznej,
  • biznes plan sporządzony dla całej inwestycji.

Procedury do uzyskania kredytu technologicznego

Aby móc otrzymać kredyt technologiczny z dofinansowaniem, kredytobiorca musi złożyć w banku wniosek o jego otrzymanie. Po zawarciu wstępnej umowy, lub też po uzyskaniu promesy bankowej, przedsiębiorca za pośrednictwem banku kredytującego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie stosownego dofinansowania. Jeśli Bank Gospodarstwa Krajowego ustosunkuje się do niego pozytywnie, wystawi on promesę udzielenia wnioskowanej premii. Na podstawie tej promesy, kredytobiorca zawrzeć może z bankiem kredytującym umowę kredytową. Po otrzymaniu kopii umowy Bank Gospodarstwa Krajowego podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie, czyli w praktyce –  wypłatę wnioskowanej przez niego premii technologicznej.