Dobry plan wymaga dobrego przygotowania

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który osiągnął już pewne sukcesy na rynku lokalnym lub ogólnokrajowym, to znasz dobrze zasady funkcjonowania w sferze biznesu, czyli wszelkich inwestycji podejmowanych z myślą o:

  1. Studium wykonalności jest podstawowym dokumentem, oprócz biznes planu tworzonego dla usprawnienia i uporządkowania wewnętrznych działań przedsiębiorstwa, którego wymagają wszystkie instytucje ogłaszające nabór wniosków o przyznanie dotacji unijnych na realizację planów inwestycyjnych w danym obszarze

    Autor zdjęcia: OpenDataInstitute

    wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych znacznie usprawniających procesy produkcji bądź świadczenia usług w różnych sektorach;

  2. zaistnieniu na nowym rynku zbytu, który nie został jeszcze osiągnięty przez firmę, determinowane chęcią poszerzenia grona odbiorców usług bądź klientów wybierających konkretne produkty firmy;
  3. przejęciu pozycji lidera wśród regionalnych lub ogólnokrajowych producentów, z aspiracjami wykroczenia poza granice państwa;
  4. rozbudowie własnej firmy zarówno pod względem zajmowanego obszaru, jak i poszerzenia działalności o nowe gałęzie produkcji lub usług;
  5. stworzeniu zupełnie nowej jakości działań, nastawionych na współpracę wielu podmiotów funkcjonujących w obrębie danej gałęzi gospodarki, przemysłu lub rolnictwa etc.

Jak przełożyć plany na konkretne działania

Zawsze, gdy dąży się do przeprowadzenia pewnej inwestycji na jednym z wyżej wymienionych obszarów, należy przygotować konkretną strategię działań, uwzględniającą dane najważniejsze dla tego typu inwestycji pod względem finansowym, organizacyjnym, technologicznym i uwzględniającym wpływ przeprowadzanych akcji na środowisko naturalne.

Dopiero taki zestaw najważniejszych dla danego przedsięwzięcia informacji stwarza szansę jej skutecznego i efektywnego sfinalizowania, bowiem na powodzenie działań wysokobudżetowych składają się różne czynniki, wynikające z analizy zebranych informacji, uwzględnionych w poszczególnych częściach dokumentu, jakim jest studium wykonalności projektu.

Dotacje czy kredyt?

Studium wykonalności (http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) jest podstawowym dokumentem, oprócz biznes planu tworzonego dla usprawnienia i uporządkowania wewnętrznych działań przedsiębiorstwa, którego wymagają wszystkie instytucje ogłaszające nabór wniosków o przyznanie dotacji unijnych na realizację planów inwestycyjnych w danym obszarze.

Również banki komercyjne, obejmujące swoją ofertą finansowanie inwestycji o dużej chłonności kapitałowej, nie podejmą decyzji o przyznaniu danego kredytu żadnej firmie, jeśli nie dołączy ona do zestawu wymaganych dokumentów takiego właśnie studium wykonalności, precyzyjnie przygotowanego.

Niezależnie, zatem od źródła finansowania inwestycji, w której dana firma chce wziąć udział, przygotowanie kompletnego studium wykonalności jest wymogiem koniecznym i niemożliwym do ominięcia.