Biznes plan – dokument specjalnej wagi

Podstawowym celem, który przyświeca właścicielom firm i managerom przy opracowywaniu biznes planu jest pozyskanie źródeł finansowania. W większości przypadków chodzi o pozyskanie kredytu, choć coraz częściej również dofinansowania udzielanego ze środków unijnych, czy też pozyskanie do określonych celów biznesowych inwestora. Przygotowując swój biznes plan Poznań warto jednak mieć w świadomości także inne cele, dla których się go opracowuje.

Narzędzie planowania biznesu

Przygotowując swój biznes plan Poznań warto mieć w świadomości także inne cele, dla których się go opracowuje

Autor zdjęcia: Epicantus

Przede wszystkim, pamiętać musimy o tym, że biznes plan jest doskonałym narzędziem służącym do planowania biznesu. Zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, dość często zdarza się, że jest często pierwszą i jedyną przymiarką do przeprowadzenia planowania strategicznego.

Opracowując, bowiem biznes plan poznań, ocenia się daną organizację pod kątem finansów, jej działalności i pozycji, jaką zajmuje na rynku. Wyznacza się również drogę rozwoju na następne lata. Dla decydentów jest to świetna okazja do tego, by zejść na chwilę z linii frontu oraz do tego, by dokonać oceny przedsiębiorstwa i kierunku, w którym podąża ono z innej, dalszej perspektywy. Pomaga to uniknąć wielu pułapek i błędów, które powiedzmy szczerze – są znacznie tańsze, gdy popełnione są na papierze a nie w rzeczywistości.

W przypadku przedsięwzięć, które dopiero się rozpoczynają, biznes plan jest, więc bardzo często najlepszą metodą do skonfrontowania wyobrażeń z realiami rynkowymi. Wynika to przede wszystkim z tego, że pomysł, który powstał w głowie, po gruntownym przemyśleniu zostaje przelany na papier, gdzie wszystkie założenia i kalkulacje powinny zostać dopięte na ostatni guzik. W praktyce, często w trakcie przeprowadzania takiej czynności okazuje się, że w założeniach genialny pomysł oparty był na niedokładnych kalkulacjach. Konieczne jest, więc jego dopracowanie lub też powinien on być zupełnie porzucony z powodu jego całkowitej nieopłacalności.

Narzędzie do kontrolingu

Biznes plan z powodzeniem wykorzystywany może być również z powodzeniem, jako narzędzie służące do przeprowadzania kontrolingu. Przygotowany biznes plan jest dobrym wzorcem, z którym możemy następnie porównywać realizację wcześniej zaplanowanych przez nad przedsięwzięć. Wraz z upływem czasu można dzięki temu obserwować istniejące odchylenia od początkowo założonego budżetu czy też harmonogramu działań, a także znajdować ich przyczyny i w odpowiedni sposób reagować. W ten sposób postrzegany i rozumiany biznes plan jest również świetną podstawą do opracowywania kolejnych planów strategicznych i wdrażania ich w życie.

Pozyskiwanie źródeł finansowania

Tak naprawdę, dopiero na trzecim miejscu powinno się przedstawić biznes plan, jako środek umożliwiający pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Faktem jest, bowiem, że z reguły żadna instytucja ani inwestor nie są skłonni do tego, by wykładać pieniądze na przedsięwzięcia im nieznane i niezrozumiałe. Skłonni są zrobić to dopiero w momencie, gdy dostaną i zapoznają się z biznes planem.

Biznes plan stanowi niezbędny załącznik wykorzystywany do wszelkiego rodzaju:

  • wniosków kredytowych,
  • wniosków o granty,
  • wniosków o dotacje,
  • a także do negocjacji prowadzonych z potencjalnymi inwestorami.

Na co zwracają uwagę inwestorzy analizując biznes plan?

Inwestorzy zanim zdecydują się, bowiem na przyznanie środków, będą chcieli wiedzieć, w jakiej kondycji jest dana firma i jakie ma perspektywy na przyszłość i plany rozwoju.

Na podstawie dostarczonego im biznes planu będą chcieli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy:

  • odzyskają swoje środki z odpowiednim procentem – ma to miejsce w przypadku instytucji kredytującej,
  • zamierzone przedsięwzięcia mają szanse powodzenia spełnią cele postawione danemu funduszowi – ma to miejsce w przypadku grantów,
  • czy firma będzie w przyszłości zwiększać swoją wartość w zadowalającym tempie – ma to miejsce w przypadku w przypadku inwestorów.

Dodatkowo, w przypadku wszystkich tych podmiotów finansujących, ocenie będzie podlegać również realność przyjętych zamierzeń i założeń zawartych w biznes planie. Jeśli są one nierealne do spełnienia i dalekie od prawdy, to nie dość, że środki nie zostaną przyznane, to dodatkowo podważona zostanie wiarygodność podmiotu starającego się o udzielenie dofinansowania.